Test Nº 91 de Personal Subalterno

Test de Sanidad >> Test de Personal Subalterno >> Test Nº 91

Este test está formado por 33 preguntas con 4 posibles respuestas cada una

Las preguntas sin contestar se contarán como un error en el resultado final del test.

Una vez hayas respondido a todas las preguntas, pulsa el botón corregir que tienes al final de la página para ver los resultados.

Puedes encontrar más tests de esta categoría en Tests de Personal Subalterno

1. ¿Qué artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?
2. ¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
3. Os elementos do municipio son:
4. O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
5. ¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
6. ¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
7. ¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
8. ¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
9. Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
10. ¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
11. ¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
12. Son tipos de campo en Ms Access:
13. O procedemento administrativo pode iniciarse:
14. ¿Qué é o expurgo?
15. Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
16. Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
17. A signatura topográfica é:
18. el sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:
19. ¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
20. Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
21. O correo electrónico ou e-mail:
22. A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
23. O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:
24. Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
25. Os servizos da rede:
26. O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
27. Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
28. A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
29. O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
30. Nun ordenador son periféricos de entrada:
31. Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
32. ¿Cando cesa O persoal interino?
33. Cando se conclúe un expediente remítese ao:


Todos los derechos reservados - Test Sanidad .com © 2010-2024

Datos legales | Actualizar Preferencias Cookies | Política de Privacidad | Política de Cookies | Contacto